BarFly Hopper Saddle Bag

Code BF-HPBK-154
Description BarFly Hopper Saddle BagLight & Motion Vibe Pro 100 (Tail Light)
LM856-0665-A

WTB - Riddler 700C x 45 TCS Light FR Tyre (Tan Skinwall)
WT-W010-0695

WTB - Nano 700C x 40 TCS Light FR Tyre (Tan Skinwall)
WT-W010-0692